onsdag den 16. marts 2011

komplementariteten Rosenfeld og Bohr

Videnskabshistorisk Selskab
Indbydelse til foredrag ved:

Dr Anja Skaar Jacobsen
Independent scholar

Kold Krig og slaget om komplementariteten:
Rosenfeld og Bohr

tirsdag den 12. april 2011, kl. 17.15
Auditorium 10, H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Den kolde krig ledte til splid mellem Niels Bohr og hans nære samarbejdspartner gennem mange år, den belgiske fysiker Léon Rosenfeld.
Rosenfeld var kendt som Bohrs stærkeste fortaler, når det gjaldt Københavnerfortolkningen af kvantemekanikken. Men Rosenfelds alliance med venstrefløjen gjorde, at han forholdt sig kritisk til Bohrs ide om den åbne verden, hvor al information om teknologi og videnskab skulle gøres tilgængeligt for alle nationer, for at undgå en katastrofal krig med atomvåben. Både Bohr og Rosenfeld var politisk meget aktive under den kolde krig, men på forskellige niveauer og på forskellig måde. Desuden tilsluttede de sig tilsyneladende hver sin politiske lejr i det sort-hvide billede af verden, der hurtigt blev tegnet. Rosenfeld havde ikke haft vanskeligheder ved at kombinere sine politiske interesser med sit syn på videnskab indtil slutningen af 1940rne. Men i efterkrigsårene kunne hans videnskabelige overbevisninger mildest talt ikke forliges med de
ideologiske tiltag på videnskabens og kunstens område, der blev iværksat af Stalins partisekretær, Andrei Zhdanov. Den nye sovjetiske forskningspolitik fik som bekendt store konsekvenser for genetikken, men også for Bohrs kvantefilosofi, der i praksis blev forbudt. Det fik Rosenfeld til at tage kampen op mod sine egne, for at overbevise dem om, at Bohrs komplementaritetfortolkning var i fuld overensstemmelse med den dialektiske materialisme. Foredraget vil handle om, hvordan det gik med forholdet mellem Bohr og Rosenfeld, hvad udfaldet af slaget om komplementariteten blev og lidt om den åbne verden. Foredraget vil også
omhandle andre involverede fysikere, såsom Max Born, David Bohm, D.I. Blokhintsev og Vladimir A. Fock.

Kl. 16.30 inviterer Selskabet på kaffe, te og frugt i Institut for Matematiske Fags frokoststue, rum 04.4.19 på 4. sal.
Efter foredraget vil der blive lejlighed til at spise middag med foredragsholderen for egen regning.

Jesper Lützen, Sekretær
Videnskabshistorisk Selskab


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2011

Mødet tirsdag den 12. april 2011 indledes med den årlige, ordinære generalforsamling kl. 17.00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt

Hvis man har et forslag, som ønskes behandlet, bedes det sendt skriftligt til formanden eller sekretæren senest den 5. april 2011.

Med venlig hilsen
bestyrelsen
Formand Anja Skaar Jacobsen
Næstformand Karin Tybjerg
Kasserer Bente Winstrøm-Olsen
Sekretær Jesper Lützen